Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

National Geographic Traveler – TRAVELER ADVENTURE TEAM KARKONOSZE

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
  1. Organizatorem Konkursu TRAVELER ADVENTURE TEAM KARKONOSZE 2018 zwanego dalej Konkursem, jest Wydawnictwo:
   Burda Publishing Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 574730, NIP: 897-14-11-483, zwana dalej Organizatorem.
  2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 grudnia 2017 i trwa do 9 stycznia 2017 roku. Start Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.tatkarkonosze.national-geographic.pl oraz w magazynie National Geographic Traveler 01/2018, National Geographic Polska 01/2018 i Focus 1/2018. Przez cały czas trwania Konkursu można nadsyłać prace konkursowe.
  3.  Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej Regulaminem, i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Partnerami Konkursu są:
   • Decathlon Polska Sp. z o.o 03-290 Warszawa ul. Geodezyjna 76 KRS 0000007163: NIP: 9511855233; REGON: 013102058
 2. ZADANIE KONKURSOWE
  1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
   1. Wejść na stronę www.tatkarkonosze.national-geographic.pl na podstronę poświęconą Konkursowi i w sposób prawidłowy wypełnić formularz, zawierający pola obowiązkowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy.
   2. Zapoznać się i zaakceptować regulamin Konkursu,
   3. Dołączyć do zgłoszenia tekst do 1 tys. znaków z opisem „Opowiedz nam o swojej sportowej pasji.
   4. Dołączyć do zgłoszenia wykonane przez siebie zdjęcia, minimum 1 maksimum 3.
  2. Osoby, które spełnią wszystkie warunki określone w Regulaminie oraz w treści ogłoszenia konkursowego i wyślą prawidłowe zgłoszenie konkursowe z pracą spełniającą wymogi wskazane w Regulaminie i wezmą udział w Konkursie.
  3. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione, jak również zawierające prace konkursowe nie spełniające wymogów wskazanych w Regulaminie nie będą brały udziału w Konkursie.
 3. OCENA PRAC i NAGRODY
  1. Założenia konkursu:
   1. W konkursie Jury złożone z przedstawicieli redakcji czasopisma National Geographic Traveler wybierze spośród nadesłanych prac 6 laureatów konkursu, którzy zostaną zaproszeni na casting. Na castingu obecni będą przedstawiciele partnera Decathlon oraz, przedstawiciele National Geographic Polska. Spośród 6 osób przedstawiciele Decathlon Polska oraz przedstawiciele National Geographic Polska wybiorą  2 laureatów  oraz 4 osoby pozostające na liście rezerwowej na wypadek sytuacji opisanej w p. 3.3 poniżej, których prace w ocenie Jury były najbardziej oryginalne, najciekawsze, na wysokim poziomie stylistycznym i językowym.
   2. Organizator skontaktuje się z laureatami do 12 stycznia 2018 r. przesyłając im szczegóły niezbędnych formalności opisanych w p. 3.2 poniżej.
   3. Laureaci zobowiązani są posiadania w trakcie trwania wyjazdu opisanego w p. 3.1.4 poniżej ważnej Karty Ubezpieczenia Europejskiego.
   4. Laureaci Konkursu wezmą udział w 6-dniowym pobycie w regionie Karkonoszy w Polsce , w terminie 14-20 stycznia 2018 r,  podczas którego nastąpi wręczenie nagród konkursowych:
    • Zestaw wybranych na wyprawę produktów Decathlon o wartości 2 500 zł netto zł
   5. Podczas wyjazdu, o którym mowa w pkt. 3.1.4 powyżej uczestnicy będą zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich aktywnościach zaplanowanych na wyprawie.
  2. Laureaci konkursu zobowiązani są uiścić należny podatek dochodowy do 13 stycznia 2018 r. na podstawie dokumentów dostarczonych drogą mailową przez Organizatora. Koszt podatku to 10% wartości nagród (od nagród, których wartość przekracza 760 zł) zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego. W takim przypadku, warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez laureata należnego podatku od wygranej w terminie wskazanym przez Organizatora.
  3. Wyprawa będąca drugim etapem konkursu będzie możliwa do zrealizowania w jednym, wyznaczonym przez Organizatora terminie. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu wyprawy, o czym poinformuje laureatów drogą telefoniczną i mailową
  4. Za wygranie nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
  5. Laureaci Konkursu nie mają prawa scedować nagród na inne osoby.
  6. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem, nagroda nie zostanie przekazana w skutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu lub laureat nie odbierze nagrody lub nie weźmie udziału w wyjeździe w terminie wyznaczonym przez Organizatora nagrody przepadają.
  7. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac Konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jego praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, nie jest obciążona prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń oraz że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane (w tym na pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku) na korzystanie z tych materiałów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora i/lub osoby wskazane przez Organizatora, w tym Partnerów Konkursu w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
  8. Uczestnik oświadcza, że w przypadku zakwalifikowanie się do drugiego etapu Konkursu wyraża zgodę na bezpłatne, wielokrotne, nieograniczone terytorialnie i czasowo, wykorzystywanie swojego wizerunku, utrwalonego w ramach wyjazdu, o którym mowa w pkt. 3.1.2, oraz wykonanych przez siebie zdjęć oraz nagrań, w tym przy pomocy naród konkursowych, na publikacjach Organizatora oraz podmiotów upoważnionych w tym zakresie przez Organizatora, na następujących polach eksploatacji:
   1. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
   2. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
   3. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
   4. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora oraz w/w podmiotów; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
   5. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
   6. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi oraz w/w podmiotom na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik Konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw.
  9. Ponadto uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska w ramach opublikowanych zdjęć i/lub w ramach listy laureatów Konkursu.
  10. Zwycięzcy zostaną poinformowani o nagrodach, w tym o szczegółach związanych z wyjazdem, o którym mowa w pkt. 3.1.5, drogą mailową lub telefonicznie.
  11. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. Z zastrzeżeniem pkt. 4.2 poniżej, udział w Konkursie mogą wziąć wszystkie osoby z wyjątkiem pracowników i przedstawicieli Organizatora, członków ich najbliższej rodziny oraz innych osób biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
  2. Udział w Konkursie mogą wziąć jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działaniach sprzecznych z Regulaminem.
 5. REKLAMACJE
  1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej.
  2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę, jak również dokładny opis reklamacji.
  3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.
  4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
  5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
  6. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym na wskazany adres, wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
  7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 6. KOMISJA
  1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
  2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.tatkarkonosze.national-geographic.pl . Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię niniejszego Regulaminu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.tatkarkonosze.national-geographic.pl co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
  3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
  4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art.919-921 KC.
  5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu, przekazania laureatom nagród konkursowych oraz poinformowanie uczestników w drodze e-mailowej o wynikach konkursu.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
  7.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burda Publishing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Burda”) przy ul. Marynarskiej 15. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z serwisem internetowym, w tym dostarczenia newslettera, oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych Burdy. O ile Pani/Pan wyrazi odrębną zgodę, dane mogą być udostępnione Partnerom Burdy (lista dostępna na http://www.burdamedia.pl/partnerzy ) w celach marketingowych oraz może Pani/Pan otrzymywać informacje handlowe drogą elektroniczną lub przy pomocy telemarketingu.
  8. Podanie danych jest dobrowolne i przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec udostępniania danych Partnerom Burdy.
  9. Opcjonalnie uczestnik może udzielić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Partnera Konkursu w celach marketingowych, w szczególności celu prowadzenia badań opinii o produktach oraz przesyłania informacji handlowych. Za zgodą uczestnika w/w informacje marketingowe będą przesyłane drogą elektroniczną (w postaci wiadomości e-mail lub MMS/SMS) na wskazany przez niego w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub numer telefonu z wykorzystaniem w tym celu urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących.
   • Administratorem danych osobowych Uczestników, którzy udzielili zgodę wskazaną w punkcie 7.9 powyżej są Partnerzy Konkursu:
   • Decathlon Polska Sp. z o.o 03-290 Warszawa ul. Geodezyjna 76 KRS 0000007163: NIP: 9511855233; REGON: 013102058
  10. Przesyłając prace konkursowa Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
  11. Organizator nie odsyła nadesłanych prac.